Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Europa Service Rental Solutions BV en gelieerde ondernemingen (Maart 2023)

 

Artikel 1:           Toepasselijkheid en wijziging 
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het leasen of huren van voertuigen van Europa Service Rental Solutions B.V. gevestigd te Weert, hierna te noemen: “ESRS”. 

2.     Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.     De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “Lessee”. 

4.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

5.     De Lessee kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien ESRS dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Lessee ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen. 

 

Artikel 2:           Totstandkoming overeenkomsten  
1.     De overeenkomst komt tot stand nadat Lessee de door ESRS gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van Lessee echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien ESRS uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.  

2.     Indien Lessee zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan ESRS een opdracht verstrekt, is ESRS eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Lessee heeft bevestigd. 

3.     ESRS is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan Lessee heeft bevestigd of zodra ESRS - zonder tegenwerping van Lessee - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.  

4.     Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden ESRS eerst nadat deze schriftelijk aan Lessee zijn bevestigd. 

 

 Artikel 3:       Rechtsverhouding 

Het Operationele Leasecontract, (de gesloten overeenkomst) strekt ertoe om aan Lessee het gebruik van het voertuig te verschaffen met volledig behoud van het juridische, economische en fiscale eigendom van het voertuig door ESRS 

 

 Artikel 4:       Duur van de overeenkomst 

1.     Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden eindigt de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen contractduur in maanden, gerekend vanaf de aflevering van het door Lessee bestelde voertuig. 

2.     Indien reeds vóór het verstrijken van de contractuele looptijd in maanden het voor het voertuig geldende maximum aantal kilometers - zoals dit door ESRS wordt gehanteerd - is bereikt, kan Lessee schriftelijk aan ESRS verzoeken de duur van de overeenkomst te verlengen, zulks onder voorbehoud van schriftelijke goedkeuring door ESRS  

3.     Indien minder kilometers met het voertuig worden afgelegd ten opzichte van hetgeen contractueel is overeengekomen, kan Lessee schriftelijk aan ESRS verzoeken de duur van de overeenkomst te verlengen, zulks onder voorbehoud van schriftelijke goedkeuring door ESRS 

4.     Voor de periode van het verlengde gebruik van het voertuig blijven de contractueel overeengekomen voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

 

Artikel 5:           Aflevering 
1.     Omdat ESRS voor de levering van voertuigen afhankelijk is van leveringen door dealers en importeurs kunnen afleveringstermijnen die ESRS aan Lessee opgeeft nimmer beschouwd worden als fatale termijnen. Indien ESRS haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

2.     ESRS is niet aansprakelijk voor schade die Lessee zou lijden door de overschrijding van de afleveringstermijn. De aflevering van het voertuig wordt bevestigd door een Afleveringsbevestiging, ondertekend door Lessee.

Na aflevering van het voertuig wordt de ingebruikname aan Lessee bevestigd door een Contract, waarin de van toepassing zijnde contractgegevens vermeld staan.

3.     Indien het voor aflevering gereed staand voertuig niet binnen een redelijke termijn door Lessee in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaats gevonden vijf (5) dagen nadat aan Lessee kenbaar is gemaakt, dat het voertuig voor aflevering gereed staat.

Artikel 6:           Standaarduitvoering 
1.     Ieder voertuig wordt afgeleverd in standaarduitvoering, voorzien van de door Lessee schriftelijk opgegeven accessoires en opties. 

2.     Onder standaarduitvoering wordt verstaan het voertuig, zoals gespecificeerd door de importeur in Nederland van het type en de uitvoering van het betreffende voertuig en voorzien van de op dat moment geldende kenteken- en registratiebewijzen en kentekenplaten, alsmede handleidingen, onderhoudsschema’s (serviceplannen) en het instructieboekjes voor de berijder. 

Artikel 7:           Leaseprijs 
1.     De in de overeenkomst op te nemen leaseprijs is berekend met inachtneming van de contractduur en het overeengekomen jaarkilometrage. 

2.     In de overeengekomen leaseprijs zijn, tenzij in de individuele leaseovereenkomst expliciet anders is bepaald, slechts de navolgende kosten begrepen: 

a.   afschrijvingen;

b.     rente.

c.     houderschapsbelasting;

d.     kosten van administratie en beheer;

e.     kosten van het kentekenbewijs en eventuele andere registratiekosten;

Optioneel kan Lessee bij goedkeuring door ESRS kiezen om de volgende componenten tegen meerprijs toe te voegen in de leaseprijs: 

f.      reparaties, onderhoud, smeermiddelen en onderdelen.

g.     banden;

h.    premie WA en cascoverzekering;

3.     Voor meer gereden kilometers vermeldt de overeenkomst de verrekenprijs per kilometer. Indien het gereden aantal kilometers niet kan worden vastgesteld aan de hand van de kilometerteller, zal het ontbrekende aantal kilometers door ESRS worden vastgesteld op basis van de bij haar bekende eerdere kilometergegevens.

4.     Indien er contractueel een waarborgsom is overeengekomen, geldt deze waarborgsom voor de gehele duur van de overeenkomst en kan Lessee aanspraak maken op de terugbetaling hiervan, een en ander nadat alle vorderingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst volledig aan ESRS zijn voldaan, zulks ter beoordeling van ESRS De waarborgsom dient daarbij reeds vóór de bestelling van het voertuig door ESRS te zijn ontvangen.

5.     Indien een “Eerste vergoeding” (lees: “aanbetaling”) onderdeel is van de overeenkomst zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de investering. De aanbetaling dient daarbij reeds vóór de bestelling van het voertuig door ESRS te zijn ontvangen.

Artikel 8:           Aanpassing van de leaseprijs 
1.     Indien zich, na het aangaan van een overeenkomst, veranderingen voordoen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen - waaronder met name begrepen de in de leaseprijs mee gecalculeerde B.P.M., BTW, de motorrijtuigenbelasting of houderschapsbelasting - of de koopprijs van het voertuig en toebehoren en rente en verzekeringspremies, welke veranderingen, waren zij op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst bekend geweest, in de leaseprijs zouden zijn doorberekend, dan is ESRS gerechtigd de leaseprijs aan te passen, eventueel met terugwerkende kracht tot het moment 

van ingang van de verandering(en). De uit deze aanpassingen voortvloeiende nabetaling door Lessee of terugbetaling door ESRS is onmiddellijk door Lessee of ESRS verschuldigd. 

2.     Wanneer blijkt dat het werkelijke gebruik van het voertuig meer dan 10% afwijkt van het in de overeenkomst genoemde kilometrage, heeft ESRS het recht de componenten waarop de leaseprijs is gebaseerd en zonodig ook de contractduur aan te passen aan het werkelijke gebruik. De aangepaste leaseprijs geldt vanaf de ingebruikname van het voertuig, met in acht name van eerder in rekening gebrachte bedragen.

3.     Indien ESRS geen tussentijdse afrekening maakt ten aanzien van de kilometers zoals o.a. beschreven in artikel 7 lid 3 dan wel artikel 8 lid 2, behoudt ESRS evenwel het recht om deze afrekening op een later moment alsnog uit te voeren.

Artikel 9:           Betaling van de leaseprijs 
1.      Lessee dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te voldoen:

a.     de borgsom en/of de aanbetaling direct na ondertekening van de overeenkomst;

b.     het “maandbedrag” maandelijks vooraf uiterlijk op de eerste werkdag van de betreffende maand;

c.     de overige verschuldigde bedragen direct na facturering.

2.      Door ondertekening van de overeenkomst machtigt Lessee ESRS om door middel van een algemene SEPA incassomachtiging alle uit huurovereenkomsten nu en in de toekomst voortvloeiende vorderingen, waaronder de leaseprijs en overige doorbelastingen, via de door Lessee verleende incassomachtiging te incasseren. Lessee verklaart dat hij deze machtiging niet eerder zal intrekken dan na afloop van de laatst lopende overeenkomst.

3.      Indien betaling na facturering is overeengekomen, dient betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Lessee niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

4.      Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is Lessee aan ESRS een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5.      Indien na aanmaning door ESRS betaling alsnog uitblijft, is ESRS bovendien gerechtigd aan Lessee buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

6.      De in lid 5 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

a.     15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.     10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.     5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering.

d.     1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering;

7.      Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is ESRS gerechtigd aan Lessee over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 6 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan Lessee in rekening te brengen.

8.      Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is ESRS gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

9.      Bij uitblijven van volledige betaling door Lessee, is ESRS gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Lessee hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft ESRS eveneens indien zij al voordat Lessee in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Lessee te twijfelen.

10.   Door Lessee gedane betalingen zullen door ESRS ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Lessee bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.   Lessee is niet gerechtigd vorderingen van ESRS te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op ESRS Dit geldt eveneens indien Lessee (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.   Het feit dat het voertuig om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen, tenzij ESRS Lessee schriftelijk heeft meegedeeld dat hij de betalingsverplichting mag opschorten.

13.   Het feit dat een betaling mogelijk via derden wordt verricht – ongeacht of dit met medeweten van ESRS

geschiedt, – ontslaat Lessee niet van zijn contractuele aansprakelijkheid aangaande de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 10:         Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs 
Naast de leaseprijs komen voor rekening van Lessee, onder andere: 

a.     wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen van het voertuig, alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden;

b.     reparaties en/of onderhoud aan al datgene, wat niet behoort tot de uitvoering waarin het voertuig is geleased, een en ander conform het contract;

c.     alle directe of indirecte kosten die het gevolg zijn van onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van het voertuig;

d.     vervanging en/of reparatie aan banden indien niet opgenomen in leaseprijs.

e.     reparaties aan het voertuig indien niet opgenomen in de leaseprijs.

f.      toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke voorschriften, noodzakelijk worden;

g.     vervanging en/of reparatie aan banden anders dan door normale slijtage, karkasbreuk of lek rijden;

h.     reparaties aan het voertuig anders dan voor het herstel van normale slijtage;

i.       kosten die gemaakt moeten worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels en voor de vervanging van het kentekenbewijs;

j.       kosten voor brandstofpas, brandstof, bijvullen vloeistoffen (waaronder olie etc.), alsmede alle overige kosten zover niet vermeld in de contractspecificatie, die gemoeid zijn met het normale dagelijkse gebruik en beheer van het voertuig;

k.     BTW, boetes en overige vanuit overheidswege opgelegde belastingen en heffingen;

l.       vervanging, update of uitbreiding van software van eventueel aanwezige navigatieapparatuur.

Artikel 11:         Gebruik van het voertuig 
1.     Lessee staat er voor in dat het voertuig overeenkomstig de aard en bestemming ervan zorgvuldig en met inachtneming van de geldende (verkeers)wetgeving en de fabrieksvoorschriften zal worden gebruikt. Lessee zal het voertuig als goed huisvader (laten) gebruiken. Lessee zal de bestuurders van het voertuig zodanige instructies geven dat hij of zij van de voor hem of haar relevante inhoud van deze voorwaarden op de hoogte is en die bepalingen zal naleven. Lessee is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van een ieder die het voertuig gebruikt als bestuurder of inzittende.

2.     Het is Lessee niet toegestaan het voertuig te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren.

3.     Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt door bestuurders die in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs.

4.     Lessee zal ervoor zorg dragen, dat het voertuig niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, Taxivervoer en/of prestatie- en betrouwbaarheidsritten, dan wel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor gebruik in gebieden en landen waarvoor de verzekering geen dekking biedt.

5.     Het is Lessee niet toegestaan het voertuig te (doen) voorzien van extra accessoires, waaronder begrepen wielen en/of banden die afwijken van de standaard fabrieksspecificaties, tenzij ESRS zich daarmee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. Bij accessoires welke zonder schriftelijke toestemming van ESRS zijn aangebracht, is ESRS gerechtigd om voor rekening van Lessee deze accessoires te (laten) verwijderen, zodat het voertuig in originele staat wordt teruggebracht. Gedurende de looptijd van de overeenkomst blijft Lessee aansprakelijk voor directe of indirecte schade (waaronder vermindering van de waarde van het voertuig) als gevolg van deze accessoires.

6.     Als Lessee het voertuig wil voorzien van reclame of uitrusting ten behoeve van zijn bedrijfsvoering is eveneens toestemming van ESRS nodig. De kosten verbonden aan het aanbrengen en het, bij beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat terugbrengen van het voertuig, komen voor rekening van Lessee.

7.     Indien met het voertuig een overtreding dan wel een misdrijf is begaan, bijvoorbeeld doorrijden na een aanrijding, dan wel een verkeersovertreding, respectievelijk conform artikel 40 en 41 van de wegenverkeerswet, verplicht Lessee zich binnen 48 uur na dit voorval de naam en het volledig adres van de bestuurder bekent te maken aan ESRS en de politie. 

8.     Alle van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten, boetes en/of kosten, ontstaan door de schuld van de Lessee of de berijder, zijn voor rekening van Lessee. Lessee vrijwaart ESRS nu reeds voor alsdan tegen alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en geldende bepalingen betrekking hebbende op de staat en het gebruik van voertuig. Indien ESRS toch voor deze overtreding wordt aangesproken, zal ESRS de kosten daarvan met een opslag voor administratiekosten aan Lessee in rekening brengen. 

9.     Ingeval van herhaalde overtreding van de bepalingen van de Wegenverkeerswet door Lessee of de berijder, is ESRS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Lessee is dan aan ESRS de schadevergoeding verschuldigd als vermeld in artikel 15 lid 3. ESRS is hierbij geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan Lessee. 

10.                  Lessee verklaart ermee bekend te zijn dat inbeslagname van het voertuig door de politie kan plaatsvinden bij een overtreding of misdrijf. Indien hiervan sprake is, is Lessee alle kosten, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - de juridische kosten, om afgifte van het voertuig te verkrijgen aan ESRS verschuldigd. Ingeval van verbeurdverklaring van het voertuig door de rechter is Lessee gehouden ESRS volledig schadeloos te stellen. 

 

Artikel 12:        Reparatie, Onderhoud en Banden  
1.     Indien de kosten R, O en/of banden in contract zijn opgenomen zijn deze voor rekening van ESRS

2.     Lessee verplicht zich het voertuig in conform de fabrieksvoorschriften te (doen) repareren (ook bij schade) en onderhouden. Een en ander aangetoond middels afgetekend onderhoudsboekje of facturen.  ESRS is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het voertuig verkeert. 

3.     Lessee zal tenminste wekelijks het niveau van olie, koel- en remvloeistof, en de bandenspanning controleren en op peil brengen, een en ander in overeenstemming met de voorschriften zoals vermeld in de bij het voertuig behorende handleiding. 

4.     Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd. Indien schade is ontstaan door de schuld van Lessee en/of door personen, voor wie Lessee verantwoordelijk is, zijn de reparatiekosten geheel voor rekening van Lessee. 

5.     Voor reparaties dient vooraf door ESRS toestemming te worden verleend. Indien deze reparaties zonder voorafgaande toestemming van ESRS worden uitgevoerd, ook indien deze ontstaan door de schuld van Lessee en/of door personen, voor wie Lessee verantwoordelijk is, zijn de reparatiekosten geheel voor rekening van Lessee. 

6.     Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het buitenland dient Lessee vooraf (telefonisch) overleg te plegen met ESRS Indien de (goedgekeurde) kosten door Lessee zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen en bewijs van betaling, door ESRS met Lessee worden verrekend. 

7.     Artikel 12.5 en 12.6 gelden uitsluitend indien het service component reparatie, onderhoud en banden is opgenomen in de overeenkomst. 

8.     Een defect aan de kilometerteller van het voertuig dient binnen 24 uur nadat Lessee dit defect constateert door hem aan ESRS te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat. 

9.     Lessee zal op eerste verzoek van ESRS het voertuig inleveren bij ESRS indien ESRS om een technisch onderzoek verzoekt.  

10.  ESRS is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door of mogelijk verband houdt met de wijze waarop reparatie- c.q. onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Lessee kan hieraan geen opschortingsrechten ontlenen ten aanzien van de betalingsverplichtingen jegens ESRS 

 

Artikel 13:         Schade, diefstal en verzekering 
1.     Voor zover verzekering als component is opgenomen in de leaseprijs, gelden de door ESRS gehanteerde verzekeringsvoorwaarden. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart Lessee een afschrift van deze verzekeringsvoorwaarden te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen van de inhoud ervan en deze onverkort te accepteren. 

2.     Lessee is verplicht in geval van diefstal of substantiële schade, overkomen aan of veroorzaakt met het voertuig, ESRS onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur na de gebeurtenis ook door middel van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen. 

3.     In geval van diefstal dient de berijder/ Lessee te allen tijde proces-verbaal of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiligings-, communicatie- of navigatieapparatuur aan ESRS te overleggen. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van het te laat of incompleet overleggen van deze zaken. 

4.     Indien er zich meerdere niet verhaalbare schades binnen hetzelfde contractjaar voordoen, is ESRS 

gerechtigd om de desbetreffende overeenkomst en/of de verzekeringspremie van alle lopende overeenkomsten met Lessee aan te passen. 

5.     In geval van schade is Lessee het vastgestelde bedrag aan Eigen Risico verschuldigd, tenzij de ontstane schade geheel door een derde wordt vergoed. 

6.     Schade aan of verlies van zich in het voertuig bevindende persoonlijke eigendommen van Lessee, de bestuurder en/of van andere inzittenden komt voor rekening van Lessee, tenzij deze schade door derden wordt vergoed. 

7.     Het definitieve verlies van het voertuig door diefstal, dan wel bij zodanige (aanrijding-) schade, dat naar het oordeel van assuradeurs of ESRS herstel in economisch of technisch opzicht niet mogelijk is, doet de overeenkomst eindigen, zulks met inachtneming van de geldende wachttermijn. 

8.     Indien om welke reden dan ook de verzekering niet of niet meer door ESRS wordt verzorgd, dient Lessee zelf zorg te dragen voor een deugdelijke WA- en cascoverzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst. Lessee zal in dat geval de verzekeringsmaatschappij ervan in kennis stellen dat een eventuele schade-uitkering direct wordt uitbetaald aan ESRS, zulks middels een door de verzekeringsmaatschappij in de polis op te nemen cessieverklaring. 

9.     Stallingkosten, parkeergelden, eventuele sleepkosten van het voertuig en/of vervoer van de inzittenden en lading alsook schade en andere kosten, welke niet door de verzekering worden gedekt, zijn voor rekening van Lessee. 

10.  Lessee en de bestuurder zijn verplicht: 

a.     zich te onthouden van alle handelingen, toezeggingen en verklaringen, waaruit schulderkenning en aansprakelijkheid voor schade kan worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van ESRS en de verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden; 

b.     de door ESRS te geven instructie in geval van schade op te volgen; 

c.     alle inlichtingen ter zake te verstrekken, die voor ESRS van belang zijn; 

d.     op verzoek van ESRS elke aanspraak op schadeloosstelling, die Lessee ten opzichte van derden heeft, aan ESRS over te dragen. 

In geval van niet-nakoming van voormelde verplichtingen en het niet juist opvolgen van de door ESRS te geven instructies, is Lessee verplicht de reparatiekosten te voldoen zonder verhaal ter zake op ESRS, voorts zijn alsdan de kosten van een reserve voertuig voor rekening van Lessee. 

 

Artikel 14:         Lessee verzekert zelf voertuig 
1.     Indien Lessee het object zelf verzekert, zal Lessee zelf gedurende de looptijd van de overeenkomst het voertuig verzekeren en verzekerd houden tegen alle cascoschades aan het voertuig en de Wettelijke Aansprakelijkheid van zowel Lessee als ESRS Lessee zal op eerste verzoek ESRS de polis(sen) en/of bewijs van premiebetaling ter inzage verstrekken en verklaart ESRS bevoegd om een kopie van de polis rechtstreeks bij de verzekeraar op te vragen. 

2.     Indien de schadepenningen niet de volledige schade conform de boekhouding van ESRS dekken, inclusief de als gevolg van een schade of diefstal opkomende kosten van vervangend vervoer, is Lessee gehouden het ontbrekende bedrag aan ESRS te voldoen. 

3.     Indien Lessee de casco verzekering in eigen beheer wil nemen, dient specifieke toestemming te worden gevraagd aan ESRS Lessee is verantwoordelijk voor boekwaarde en alle casco schade of schade bij diefstal. 

 

Artikel 15:         Vroegtijdige beëindiging 
1.     Lessee kan de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, zulks uitsluitend aan het einde van een  kalendermaand, onder de voorwaarde dat Lessee zulks twee maanden van tevoren schriftelijk kenbaar maakt aan ESRS en ESRS schadeloos stelt. Het bedrag van de schadeloosstelling bestaat uit het totaal van de onderstaande componenten: 

a.     het verschil tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde conform de boekhouding van 

ESRS en de door ESRS vastgestelde marktwaarde of de opbrengst bij verkoop; 

b.     een vergoeding wegens winstderving van ESRS, welke vastgesteld wordt op een bedrag gelijk aan maximaal ¼ van de restwaarde leasetermijnen met een minimum van 3 maanden, die Lessee voor de resterende duur van de overeenkomst aan ESRS verschuldigd zou zijn; 

c.     ook eventuele overige voor ESRS geldende kosten van beëindiging zullen voor rekening van Lessee komen. 

d.     Alternatief kan een schriftelijke regeling worden opgenomen in de overeenkomst

2.     ESRS kan de overeenkomst per aangetekende brief of per deurwaardersexploot met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk ontbinden en zich weer in het bezit van het voertuig (doen) stellen, onder andere indien: 

a.     Lessee ondanks schriftelijk aanmaning daartoe meer dan 14 dagen in verzuim blijft zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden jegens ESRS na te komen; 

b.     Lessee zich vestigt in het buitenland, dan wel Lessee zijn bedrijf geheel of voor een aanmerkelijk deel verkoopt, staakt, vervreemd of liquideert; 

c.     conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of een deel van het vermogen van Lessee of op het voertuig wordt gelegd, alsmede in geval van justitieel beslag; 

d.     een normale dekking tegen cascoschade als gevolg van een extreem schadeverloop niet meer kan worden verkregen; 

e.     van overheidswege het voertuig wordt gevorderd; 

f.      zich omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van ESRS met betrekking tot Lessee in gevaar brengen, zulks ter beoordeling van ESRS 

3.     In geval van ontbinding door ESRS van deze overeenkomst is Lessee gehouden ESRS volledig schadeloos te stellen. In het geval van ontbinding als aangegeven in het voorgaande lid van dit artikel heeft ESRS tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade en interesten, waaronder vergoeding van juridische en andere bijstand. 

4.     Lessee verleent reeds nu voor alsdan aan ESRS, dan wel aan de door ESRS aangewezen personen machtiging de terreinen, gebouwen etc. van Lessee te betreden teneinde zich in het bezit te stellen van het voertuig. 

 

Artikel 16:         Beslag en maatregelen van derden 
1.     Indien derden ten opzichte van het voertuig rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Lessee en/of de berijder aan deze derde terstond doen blijken, dat niet Lessee doch ESRS eigenaar van het voertuig is. Indien het voertuig uit de macht van Lessee mocht geraken, zal hij en/of de berijder ESRS daarvan onmiddellijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. 

2.     ESRS kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Lessee machtigt hierbij ESRS deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Lessee. 

 

Artikel 17:         Inname van het voertuig en eindafrekening 
1.     Bij beëindiging van de overeenkomst zal Lessee het voertuig in goede staat inleveren bij ESRS of op een andere overeengekomen plaats. 

2.     Inlevering van het voertuig wordt bevestigd door ondertekening van een “Inname bevestiging” waarop 

o.a. de kilometerstand en de staat van het voertuig waarin deze zich op dat moment bevindt worden aangegeven. Definitieve inname vindt plaats op het adres van ESRS 

3.     ESRS is gerechtigd de herstelkosten en extra waardevermindering van het voertuig, ontstaan door schade(s) en/of onzorgvuldig beheer door Lessee, aan Lessee door te berekenen. Ook de kosten als gevolg van verlies of niet tijdig aan ESRS terugbezorgen van bescheiden en toebehoren komen voor rekening van Lessee. 

4.     Enkel gebruiksschades zijn acceptabel, onderstaande schades zijn niet acceptabel:

·       Gebruiksschades zijn acceptabel mits ze in diameter niet groter zijn dan een 2-euromunt, ze niet door de lak heen zijn, ze niet gevouwen zijn en het aantal niet groter is dan één per carrosseriedeel. 

·       Kentekenplaten mogen niet beschadigd of omgebogen zijn. 

·       Lichte krassen en oppervlakkige beschadigingen van de bovenste (blanke) laklaag zijn acceptabel mits deze niet door de lak heen zijn en kunnen worden weggepoetst. 

·       Krassen door de lak, dof gepoetste plekken en andere lak beschadigingen zijn niet acceptabel. 

·       Slijtplekken door de bekleding heen zijn alleen acceptabel voor de bestuurdersstoel bij personenauto’s met meer dan 150.000 kilometer op de teller.

·       Scheuren en brandgaten in bekleding en of hemelbekleding zijn niet acceptabel.

·       Scheuren en gaten in de (deur)panelen en in het dashboard zijn niet acceptabel.

·       Spiegelschade is niet acceptabel, wanneer de lak beschadigd is, de spiegelkap gebroken of het spiegelglas gescheurd is. Oppervlakkige beschadigingen (niet door de lak heen) zijn acceptabel. 

·       Kleine beschadigingen in de voorruit zijn acceptabel mits ze niet groter zijn dan de doorsnee van een 1-euromunt of ze niet zichtbaar vervuild zijn.                                    

·       Beschadiging van een lichtunit is onacceptabel

·       Een velg of wieldop mag licht beschadigd zijn door schaafplekken op de buitenste rand, tot een maximum van tien centimeter.

·       Er mogen geen happen uit de velg of wieldop zijn en deze mogen ook niet verbogen zijn.

·       Een ontbrekende wieldop is niet acceptabel.            

5.     Indien Lessee aan het einde van de leaseperiode onwillig is het voertuig in te leveren, heeft ESRS het recht de dienstverlening te staken, het voertuig te vorderen en is Lessee gehouden alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten, schaden en interesten aan ESRS te voldoen. 

6.     Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3 en 8.3 van deze algemene voorwaarden vindt aan het einde van de overeenkomst verrekening plaats van meer of minder gereden kilometers tegen de in de overeenkomst genoemde prijs. Indien Vervangend Vervoer in contract is opgenomen zullen de met vervangende voertuigen gereden kilometers worden opgeteld bij de met het voertuig gereden kilometers. 

7.     Onder meer- en minderkilometers wordt verstaan het verschil tussen het werkelijk aantal verreden kilometers en het aantal contractueel overeengekomen kilometers, zijnde het werkelijk aantal maanden vermenigvuldigd met het contractueel overeengekomen aantal kilometers per maand. 

8.     Op het verrekenbedrag voor de in totaal meer of minder gereden kilometers worden de al eerder verrekende kilometers tegen hetzelfde tarief verrekend. 

9.     Aan Lessee komt geen recht van retentie op het voertuig toe ter zake van welke aanspraak dan ook. 

 

Artikel 18:         BPM 
Indien Lessee en ESRS overeenkomsten mochten sluiten inzake bestelauto’s in de zin van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 respectievelijk de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994; gelden de volgende bepaling: 

a.     Ingevolge de hiervoor genoemde wetten heeft ESRS – op wiens naam het kenteken wordt gesteld – slechts dan recht op teruggave van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) op dergelijke bestelauto’s, en komt of komen deze auto(‘s) slechts dan in aanmerking voor het verlaagd tarief van de motorrijtuigenbelasting (houderschapsbelasting), hierna te noemen “MRB/HSB”, indien wordt voldaan aan de volgende eisen: 

i.      Lessee is ondernemer als bedoel in artikel 7 van de Wet op de Omzetbelasting 1968; ii. dit betreft geen ondernemerschap als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Wet op 

Omzetbelasting 1968; iii. de bestelauto wordt meer dan bijkomstig in de onderneming van Lessee gebruikt. 

De onder i t/m iii genoemde voorwaarden worden hierna de “ondernemersvereisten” genoemd. 

Verder is voor de hiervoor genoemde teruggaaf respectievelijk verlaging vereist dat Lessee aan ESRS een schriftelijke verklaring overlegt, hierna te noemen “ondernemersverklaring” dat aan de ondernemersvereisten voldaan wordt en dat Lessee bij een wijziging in deze omstandigheden ESRS daarvan onmiddellijk in kennis zal stellen en de verklaring zal intrekken. 

b.     Indien niet of niet langer aan de onder a. genoemde voorwaarden wordt voldaan, zal dat ertoe leiden dat geen recht meer bestaat op teruggave van BPM, respectievelijk dat terugontvangen BPM alsnog verschuldigd wordt, dat het verhoogde tarief voor de MRB/HSB van toepassing wordt, eventueel met terugwerkende kracht, en dat er boetemaatregelen worden opgelegd. Hetzelfde geldt indien de bestelauto zodanig wordt gewijzigd dat deze niet meer als bestelauto in de onder a. genoemde zin is te beschouwen. 

c.     Het hiervoor genoemde is voor ESRS en Lessee aanleiding om, in aanvulling op, dan wel ingeval van strijdigheid met hetgeen overigens tussen hen geldt, voor leasing van bedrijfswagens het volgende overeen te komen: 

i.      Lessee zal telkens bij ondertekening van een overeenkomst tevens een door een terzake tekeningbevoegde persoon voor akkoord getekende ondernemersverklaring aan ESRS ter hand stellen, samen met een kopie van een legitimatiebewijs van deze tekenbevoegde persoon. 

ii.     Lessee zal geen wijzigingen aan de bestelauto aanbrengen die ertoe kunnen leiden dat deze niet meer als bestelauto in de onder a. genoemde zin is te beschouwen. 

iii.    Indien niet of niet langer wordt voldaan aan de ondernemersvereisten zal Lessee ESRS daarvan schriftelijk in kennis stellen. 

iv.    In het onder artikel iii genoemde geval, alsook in geval van overtreding van het onder artikel i en ii bepaalde, kan ESRS hetzij de overeenkomst onmiddellijk beëindigen, in welk geval van voortijdige beëindiging de betreffende bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, hetzij de overeenkomst voortzetten, onder aanpassing van de leasetermijnen en/of de duur van de overeenkomst. 

v.     Indien aan ESRS enige naheffing van BPM of MRB/HSB dan wel een fiscale maatregel wordt opgelegd, zal Lessee op eerste verzoek van ESRS de daarmee gemoeide bedragen aan ESRS betalen. 

vi.    Indien de onder v. bedoelde naheffing of maatregelen aan Lessee wordt op gelegd, zal deze de kosten hiervan zelf dragen en deze niet aan ESRS kunnen doorbelasten. 

 

Artikel 19:         Klachten  
1.     Lessee ontvangt het voertuig in rijklare en verkeersveilige conditie en voorzien van kentekenplaten en de kenteken- en registratiebewijzen, de handleidingen, onderhoudsschema’s (serviceplannen) en instructieboekjes voor de berijder. Lessee dient direct bij het ophalen of direct na de aflevering te (laten) controleren of het voertuig aan deze condities voldoet, van het overeengekomen merkt, type en uitvoering is en de genoemde documenten aanwezig zijn. Eventuele afwijkingen of ontbrekende documenten dienen zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen 24 uur na het ophalen of de aflevering van het voertuig aan ESRS te worden gemeld, bij gebreke waarvan het voertuig geacht wordt rijklaar, verkeersveilig en met de genoemde documenten door Lessee te zijn ontvangen.  

2.     Overige klachten dienen direct - maar uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan - schriftelijk aan ESRS te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Lessee.  

3.     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan ESRS is gemeld, wordt het voertuig geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.  

4.     Klachten schorten de betalingsverplichting van Lessee niet op.  

5.     Lessee dient ESRS in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan ESRS te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht terugbrengen of ophalen van het voertuig noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van Lessee, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 

 

Artikel 20:         Aansprakelijkheid 
1.     Buiten de expliciet door ESRS gegeven garanties aanvaardt ESRS geen enkele aansprakelijkheid.  

2.     Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is ESRS slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van ESRS voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.     Lessee en de bestuurders zijn gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 

4.     Indien ESRS aansprakelijk is voor door Lessee geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van ESRS te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van ESRS niet uitkeert of de schade niet onder een door ESRS gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van ESRS beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor huur. 

5.     In afwijking van lid 4, wordt bij leaseovereenkomsten met een langere looptijd dan 1 jaar de aansprakelijkheid van ESRS beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde leasebedrag ingeval de assuradeur van ESRS niet uitkeert of de schade niet onder een door ESRS gesloten verzekering valt. 

6.     Lessee dient ESRS uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 

7.     Lessee kan geen beroep doen op de garantie, noch ESRS op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: 

a.     door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleasede voertuig of de door of namens ESRS verstrekte instructies, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.; 

b.     door fouten of onvolledigheden in de door of namens Lessee aan ESRS verstrekte gegevens en/of bescheiden; 

c.     doordat door of namens Lessee reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleasede voertuig zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ESRS 

8.     Lessee is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart ESRS uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 

9.     ESRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de gevolgen van montage van een LPG installatie. Uitsluitend indien een door de importeur goedgekeurde LPG installatie is gemonteerd door een erkende dealer/installateur, zal ESRS de door de importeur afgegeven garanties verlenen onder uitsluiting van iedere verdere aansprakelijkheid.

10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van ESRS of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal ESRS Lessee vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Lessee.

Artikel 21:         Overdraagbaarheid 
1.     Indien Lessee zijn bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties uit een overeenkomst voortvloeiende, aan een derde wenst over te dragen dan is daartoe schriftelijke goedkeuring van ESRS vereist. ESRS 

heeft het recht daaraan nadere voorwaarden te verbinden. 

2.     ESRS is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties uit de overeenkomsten voortvloeiende, aan een derde over te dragen. Lessee verklaart reeds thans, dat die derde in geval van zodanige overdracht alle rechten bij deze overeenkomst aan ESRS toegekend, tegenover Lessee zal kunnen uitoefenen. Door ondertekening van de overeenkomst stemt Lessee bij voorbaat in met deze overdracht

3.     ESRS zal het geleasete voertuig en alle rechten die voortvloeien uit de overeenkomst in het kader van herfinanciering door derden verpanden. Lessee zal het geleasete voertuig voor deze betreffende derde als houder houden.

Artikel 22:        Hoofdelijkheid 
Indien meerdere (rechts)personen als Lessee optreden is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de termijnen zowel als voor de kosten en/of schade, voortvloeiende uit niet correcte nakoming van de overeenkomst. 

Artikel 23:        Adres- c.q. naamswijzigingen 
Lessee dient eventuele adres- en/of naamswijzigingen tenminste 10 dagen van tevoren aan ESRS schriftelijk mede te delen, met bijvoeging van het betreffende uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dergelijke mutaties kunnen nimmer met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. 


 

Artikel 24:        Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

1.     Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is ESRS gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Lessee te ontbinden, op het tijdstip waarop Lessee: 

a.     in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b.     (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.     door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.     onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.     anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.     Lessee is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 25:        Overmacht 
1.     Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Lessee of ESRS, is ESRS gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Lessee, te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens Lessee voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

2.     Onder overmacht aan de zijde van ESRS wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:

een niet-toerekenbare tekortkoming van ESRS, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van ESRS 

3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van ESRS en/of van Lessee of dreiging van deze e.d. omstandigheden, niet of niet-tijdige aanlevering door importeur, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen alsmede het verloren gaan, teniet gaan of beschadigd raken van het voertuig op een zodanig tijdstip dat ESRS het voertuig in redelijkheid niet kan hebben vervangen dan wel gerepareerd op het moment van aanvang van de overeenkomst. 

4.     Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Lessee gehouden zijn verplichtingen jegens ESRS tot aan dat moment na te komen. 

 

Artikel 26:         Annulering, opschorting 
1.     Ingeval Lessee de overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan ESRS een door ESRS nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door ESRS gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. ESRS is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze - 20 tot 50% van de voor de gehele overeengekomen leaseperiode overeengekomen leaseprijs bij Lessee in rekening te brengen.  

2.     Lessee is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal ESRS vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

3.     ESRS is gerechtigd alle reeds door Lessee betaalde bedragen te verrekenen met de door Lessee verschuldigde schadevergoeding. 

4.     Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Lessee is de vergoeding voor alle op dat moment reeds gemaakte kosten direct opeisbaar en is ESRS gerechtigd deze bij Lessee in rekening te brengen.  

5.     Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is ESRS gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Lessee te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is Lessee gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van ESRS te vergoeden. 

 

Artikel 27:         Persoonsgegevens 
Indien door Lessee aan ESRS persoonsgegevens worden verstrekt, welke vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verklaart Lessee nu reeds voor alsdan de vereiste toestemming van de betrokkene te hebben verkregen aangaande het gebruik van deze persoonsgegevens door ESRS ten behoeve van de algehele uitvoering van de overeenkomst alsmede het periodiek informeren van deze personen omtrent ontwikkelingen en diensten vanuit ESRS 

 

Artikel 28:         Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
1.     Op de tussen ESRS en Lessee gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2.     Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar ESRS is gevestigd, zij het dat ESRS altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Lessee is gevestigd. 

3.     Indien Lessee gevestigd is buiten Nederland, is ESRS gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar Lessee gevestigd is. 

 

Weert, maart 2023